ÚOHS povolil převzetí Global Assistance Kooperatinou

18.07.2013

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil spojení soutěžitelů Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group a GLOBAL ASSISTANCE, a. s. Na základě úplatného převodu akcií získává Kooperativa pojišťovna možnost výlučně kontrolovat společnost Global Assistance. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti poskytování asistenčních služeb, tj. technické asistence pro motorová vozidla i domácnosti, zdravotní asistence, právní asistence apod. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 12. 7. 2013.

Úřad se zabýval dopady předmětného spojení soutěžitelů v oblasti poskytování asistenčních služeb. S ohledem na již existující spolupráci spojujících se soutěžitelů, kdy skupina Kooperativa odebírá asistenční služby od nabývané společnosti Global Assistance, má Úřad za to, že v důsledku předmětné fúze nedochází v oblasti poskytování asistenčních služeb k žádným podstatným strukturálním změnám trhu. S ohledem na uvedené skutečnosti dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.

Společnost Kooperativa se zabývá zejména činnostmi v oblasti pojišťovnictví, a to pro občany i firemní klientelu. Je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost Vienna Insurance Group se sídlem v Rakousku. Tato holdingová společnost se primárně zabývá řízením a koordinací činností svých dceřiných společností působících zejména v oblasti pojišťovnictví v regionu střední a východní Evropy. Společnost Global Assistance působí převážně v oblasti poskytování asistenčních služeb pro klienty pojišťoven, jež v rámci nabídky některých svých pojistných produktů nabízejí rovněž připojištění k využití určité asistenční služby.

Zdroj: Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS