Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem v souvislosti se zprostředkováním pojištění pro Zájemce prostřednictvím internetového portáluwww.salvepojisteni.cz.

Provozovatelem internetového portálu www.salvepojisteni.cz je Salve Finance, a.s., IČ: 26963469, se sídlem Sádky 1615/4, 796 01 Prostějov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 4671.

Uvedené právní vztahy se řídí těmito obchodními podmínkami a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 37/2004, o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů.

1.  Vymezení některých pojmů

 1. Zprostředkovatel – společnost Salve Finance, a.s., IČ: 26963469, se sídlem Sádky 1615/4, 796 01 Prostějov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4671 a v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných události vedeném Českou národní bankou pod registračními čísly 154492PM (pojišťovací makléř) a 003804PA (pojišťovací agent).
 2. Pojistitel – kterákoliv z níže uvedených právnických osob:
  • AXA pojišťovna, a.s., sídlo: Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12826, IČ: 281 95 604
  • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, sídlo: Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3433, IČ: 639 98 530
  • Česká pojišťovna, a.s., sídlo: Spálení 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464, IČ: 452 72 956
  • ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, sídlo: Zelené předměstí, Masarykovo nám. 1458, 532 18 Pardubice, Česká republika, zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567, IČ: 455 34 306
  • DIRECT pojišťovna, a. s., sídlo: Novobranská 544/1, 602 00 Brno, Česká republika, Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3356, IČ: 250 73 958
  • Generali pojišťovna, a.s., sídlo: sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866, IČ: 618 59 869
  • INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., člen skupiny AXA, sídlo: Avenue Louise 166, 1050, Brusel, Belgické království, zapsaná v obchodním registru vedeném Greffe de Tribunal de commerce de Bruxelles pod registračním číslem 0415591055, jednající prostřednictvím INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složky, sídlo: Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha, Česká republika, IČ: 282 25 619, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou oddíl A, vložka 59647
  • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, sídlo: Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897, IČ: 47116617
  • MAXIMA pojišťovna, a.s., sídlo: Italská 1583/24, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3314, IČ: 613 28 464
  • Slavia pojišťovna, a.s., sídlo: Revoluční 1/655, Praha 1, 110 00, Česká republika, zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 2591, IČ: 601 97 501
 3. Zájemce - osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s Pojistitelem prostřednictvím Zprostředkovatelem provozovaného internetového portálu www.salvepojisteni.cz.

2.  Pojistná smlouva

 1. Zprostředkovatel je na základě smluv uzavřených s jednotlivými Pojistiteli oprávněn uzavírat se Zájemci jménem a na účet Pojistitele pojistné smlouvy, které jsou uvedeny v nabídce pojistných smluv na internetovém portálu www.salvepojisteni.cz.
 2. Zájemce je povinen před odesláním poptávky návrhu uzavření pojistné smlouvy potvrdit, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 3. Zájemce činí poptávku návrhu uzavření konkrétní pojistné smlouvy s vybraným Pojistitelem výběrem druhu pojištění a Pojistitele z nabídky Zprostředkovatele a poskytnutím požadovaných údajů nutných k uzavření pojistné smlouvy. Na internetovém portálu www.salvepojisteni.cz je Zájemce za tímto účelem oprávněn využívat veškeré aplikace jako např. kalkulátory pojistného, srovnávací přehledy pojištění apod.
 4. Definice pojištění, stejně jako práva a povinnosti vyplývající z vybraného pojištění jsou obsažena v pojistných podmínkách pro pojištění, jež zpravidla tvoří všeobecné pojistné podmínky pro pojištění, zvláštní pojistné podmínky, smluvní ujednání, dodatky pojistných smluv apod. Zde jsou také upravena jednotlivá pojistná rizika, doba platnosti, způsob zániku pojištění, atd.
 5. Návrh pojistné smlouvy včetně informace o výši pojistného bude Zájemci zaslán na jím uvedenou e-mailovou adresu po potvrzení výběru, a to včetně pojistných podmínek, údajů pro platbu a případné lhůty pro zaplacení pojistného.
 6. Zájemce přijímá návrh pojistné smlouvy zaplacením pojistného ve výši uvedené v návrhu pojistné smlouvy, jestliže se tak stane ve lhůtě, kterou Pojistitel nebo Zprostředkovatel určil, a neurčil-li ji, do 1 měsíce od odeslání návrhu pojistné smlouvy na e-mail Zájemce. Pojistná smlouva je uzavřena, jakmile bylo pojistné zaplaceno.
 7. Zprostředkovatel upozorňuje zájemce o pojištění, že uzavírá pojistnou smlouvu distančním způsobem za použití on-line formuláře, při kterém zprostředkovatel nemá možnost osobně komunikovat se zájemcem o pojištění, zjistit jeho požadavky a potřeby na pojištění a odborně, se znalostí a pečlivostí mu poradit. Pokud zájemce o pojištění potřebuje jakoukoliv pomoc při sjednávání pojistné smlouvy, může se obrátit na callcentrum pojistitele na tel. č.: +420 800 223 227, nebo emailem na info@salvepojisteni.cz.

3.  Odstoupení od smlouvy

 1. Dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku má Zájemce právo bez udání důvodů odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost až po uzavření pojistné smlouvy. V tomto případě je Zájemce povinen kontaktovat Zprostředkovatele a to nejlépe písemně a uvést, že odstupuje od pojistné smlouvy s uvedením čísla a data návrhu pojistné smlouvy a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14-ti denní lhůty.

4.  Ochrana osobních údajů

 1. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami Zájemce zároveň vyslovuje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů včetně údajů citlivých jako je rodné číslo v databázi Zprostředkovatele pro účely zprostředkování pojistné smlouvy, plnění povinností Zprostředkovatele vyplývajících ze zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, evidence, archivování a marketingu nabízených produktů a služeb a jakéhokoliv dalšího využití v rámci předmětu podnikání Zprostředkovatele. Uvedením údajů Zájemce dále souhlasí s využitím svého elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení určených k přímé či nepřímé podpoře produktů a služeb na image Zprostředkovatele. Zájemce ve stejném rozsahu souhlasí i s předáním poskytnutých osobních údajů včetně údajů citlivých Pojistiteli, s nímž hodlá uzavřít pojistnou smlouvu prostřednictvím služeb Zprostředkovatele, a to pro účely uzavření pojistné smlouvy a jejího plnění.
 2. Výše uvedený souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů trvá až do doby doručení písemného vyjádření nesouhlasu Zájemce s tímto zpracováním Zprostředkovateli.
 3. Poskytnutí osobních údajů Zájemcem je nezbytné pro uzavření pojistné smlouvy a je tedy povinné. Neposkytne-li Zájemce požadované osobní údaje nebo dojde-li k odvolání souhlasu před uzavřením pojistné smlouvy, nelze uzavření pojistné smlouvy zprostředkovat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů po uzavření pojistné smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek Pojistitele.
 4. Zprostředkovatel se zavazuje uchovávat poskytnuté osobní údaje Zájemce v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Požádá-li Zájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Zprostředkovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.
 6. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

5.  Závěrečná ustanovení

 1. Obchodní podmínky jsou platné vždy v aktuálním znění dostupném na internetovém portálu www. salvepojisteni.cz. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv bez předchozího upozornění změnit.
 2. Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla Pojistitele a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a Pojistitel nedohodnou jinak. Uvedené osoby mají zároveň právo obrátit se stížností na Ministerstvo financí České republiky.
 3. Dohled nad provozováním činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky vykonává podle § 22 odst. 1 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí Česká národní banka.
 4. Zprostředkovatel neodpovídá za jakékoli škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení portálu Zprostředkovatele.
 5. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 7.11.2016.

V Prostějově dne 7.11.2016.

Pojištění - doplňující informace

Připojte se k nám