SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJEMCE PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY | Salve Pojištění

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJEMCE PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

Zájemce tímto vyslovuje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů za účelem marketingových aktivit Zprostředkovatele, tj. k nabízení produktů a služeb, zasílání marketingových a obchodních sdělení Zprostředkovatele prostřednictvím elektronického kontaktu (e-mailové adresy), který Zájemce vyplnil v internetovém formuláři Zprostředkovatele, a to v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, stejně tak telefonicky prostřednictvím telefonického kontaktu, který Zájemce uvedl v internetovém formuláři Zprostředkovatele.

Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů trvá až do doby doručení písemného vyjádření nesouhlasu Zájemce s tímto zpracováním Zprostředkovateli, max. po dobu 10 let od poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasu Zájemcem.

Zprostředkovatel se zavazuje uchovávat poskytnuté osobní údaje Zájemce v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením EU č. 216/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále „GDPR“).

Požádá-li Zájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Zprostředkovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

Od účinnosti GDPR dne 25.5.2018 má Zájemce rovněž tato práva:

Kompletní informace ohledně zpracování osobních údajů naleznete v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů v Salve Finance .